Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Badanie kliniczne beta-karotenu mające na celu zapobieganie rakowi podstawnemu i rakom płaskonabłonkowym skóry ad 5 – Klinika endometrium
Skip to content

Badanie kliniczne beta-karotenu mające na celu zapobieganie rakowi podstawnemu i rakom płaskonabłonkowym skóry ad 5

2 lata ago

456 words

Liczba analizowanych próbek krwi była nieco niższa niż liczba pacjentów, ponieważ niektóre próbki były niedostępne lub nie nadawały się do analizy, aw późniejszych latach niektóre okazy nie były analizowane przed zakończeniem badania. Dostępne wyniki wykazują jednak ponad ośmiokrotny wzrost mediany poziomu beta-karotenu w osoczu w grupie otrzymującej beta-karoten i prawie niezmienionej w grupie placebo. Zakresy kwartylowe rozkładów poziomu beta-karotenu w osoczu potwierdzają, że w ciągu całego okresu obserwacji było małe zachodzenie na siebie dwóch grup leczenia. Rycina 1. Ryc. 1. Skumulowane prawdopodobieństwo pozostawania bez nowych nowotworów złośliwych niemarosomowych, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Linia ciągła reprezentuje grupę placebo, a linia przerywana grupa otrzymująca beta-karoten (50 mg na dzień).
W trakcie badania zdiagnozowano nowe nowotwory skóry w 2001 r., Z czego 1952 (98%) potwierdzono mikroskopowo i stanowiły punkty końcowe do analiz. Trzysta sześćdziesięciu dwóch pacjentów w grupie otrzymującej beta-karoten i 340 w grupie placebo miało co najmniej jeden nowy rak skóry. Skumulowane prawdopodobieństwo wystąpienia nowego raka skóry w ciągu pięciu lat wynosiło 0,41 dla grupy placebo i 0,43 dla grupy beta-karotenowej. Rysunek pokazuje szacunkowe prawdopodobieństwo pozostania wolnym od raka skóry dla dwóch grup. Nieskorygowana względna częstość występowania nowych nowotworów skóry w grupie beta-karotenu w porównaniu z grupą placebo wynosiła 1,05 (95% przedział ufności, 0,91 do 1,22). Skorygowany wskaźnik względny – oszacowany za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa kontrolującego płeć, wiek, ośrodek badawczy, wcześniejsze raki skóry, wiek od pierwszego raka skóry, typ skóry, obecne używanie papierosów i poziomy beta karotenu i retinolu w osoczu krwi – wynosił 1,04 (przedział ufności 95%, 0,89 do 1,21, P = 0,63), prawie identyczny jak wynik nieskorygowany.
Tabela 5. Tabela 5. Oszacowania wpływu leczenia beta-karotenem w podgrupach populacji badanej. Tabela 5 przedstawia szacunkowe wyniki leczenia beta-karotenem (wskaźnik nowych nowotworów skóry w grupie beta-karotenu w stosunku do odsetka w grupie placebo) dla podgrup badanej populacji, zgodnie z charakterystyką mierzoną przy wejściu. Wystąpiło znaczne zróżnicowanie w szacowanym pięcioletnim ryzyku pojawienia się nowego raka skóry, z podwyższonym ryzykiem u mężczyzn, osób starszych, mieszkańców Kalifornii, osób z bardziej wcześniejszymi rakiem skóry oraz osób z typem skóry, który łatwo płonie. Efekt leczenia wykazał niewielkie zróżnicowanie warstw tych zmiennych, aw żadnym nie było wyraźnych dowodów na ochronę. W szczególności leczenie beta-karotenem nie obniżało wskaźników raka skóry u pacjentów, którzy palili papierosy lub u pacjentów, u których stężenie beta-karotenu w osoczu w najniższym kwartylu (poniżej 207 nmoli na litr [111 ng na mililitr]) przy przyjęciu. Analiza proporcjonalnych zagrożeń nie wykazała istotnej statystycznie interakcji między leczeniem a dowolną z rozważanych zmiennych pomocniczych.
Tabela 6
[patrz też: zespół czołowy, zespół neurasteniczny, olx rawa mazowiecka ]

0 thoughts on “Badanie kliniczne beta-karotenu mające na celu zapobieganie rakowi podstawnemu i rakom płaskonabłonkowym skóry ad 5”