Skip to content

Ekspozycja dzieci z mukowiscydozą na środowiskowy dym tytoniowy cd

2 lata ago

128 words

Żadne z dzieci nie paliło aktywnie. Wyniki kliniczne wskazywały, że jako grupa dzieci te były w dość dobrym stanie zdrowia. Z ogólnej sumy 25 punktów, wynik ogólny Shwachmana-Kulczyckiego dla grupy wyniósł 23,2 . 3,1, wynik fizyczny wyniósł 22,0 . 4,3, a wynik żywienia 22,1 . 4,0. Występowała korelacja między całkowitym wynikiem a liczbą wypalanych papierosów w domu (r = -0,34, P = 0,03), ale było to prawie w całości związane z silną korelacją między podskładem żywieniowym a narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy ( r = -0,41, .P = 0,006).
Rysunek 1. Rysunek 1. Znormalizowany współczynnik przyjęć (liczba przyjęć do szpitali podzielonych przez wiek dziecka w miesiącach) jako funkcja liczby papierosów wędzonych w domu. Wartości dla grupy 43 dzieci jako całości wynosiły r = 0,58 i P <0,0001; dla 18 dziewcząt, r = 0,76 i P = 0,0005; dla 25 chłopców, r = 0,15 i P = 0,50; i dla 24 dzieci z domów z palącymi, r = 0,55 i P <0,01. Dziewczęta są reprezentowane przez pełne koła, a chłopcy przez otwarte kółka.
Ponieważ całkowita liczba hospitalizacji wzrasta wraz z wiekiem pacjenta, jedną z miar ciężkości choroby jest znormalizowany wskaźnik przyjęć do szpitala, uzyskany przez podzielenie całkowitej liczby przyjęć przez wiek dziecka w miesiącach. Normalizacja wskaźnika przyjęć minimalizuje wpływ szerokiego przedziału wiekowego dzieci i dokładniej odzwierciedla nasilenie choroby. W całej grupie znormalizowany wskaźnik przyjęć do szpitala był silnie związany z liczbą wypalanych papierosów w domu (r = 0,58, p <0,0001) (ryc. 1). Badanie danych od tylko 24 dzieci narażonych na dym tytoniowy nadal dawało istotną, zależną od dawki zależność (r = 0,55, P <0,01). Istniała istotna korelacja ekspozycji na dym tytoniowy ze znormalizowaną liczbą hospitalizacji dla dziewcząt (P = 0,0005), a analiza wariancji sugerowała, że sam ten czynnik stanowił 57 procent zmienności. Nieco zaskakujące jest to, że stosunek ekspozycji na dym tytoniowy do znormalizowanej stopy przyjęć do szpitala nie był istotny dla chłopców.
Następnie porównaliśmy podgrupy dzieci według funkcji płuc: 21 miało względnie normalną czynność płuc, określoną przez FVC powyżej 80 procent przewidywanej wartości, a 20 miało upośledzoną funkcję (FVC <80 procent przewidywanej wartości). (Zdolność życiowa nie może być mierzona u dwojga dzieci.) Dzieci z gorszą czynnością płuc miały znacznie więcej hospitalizacji, jeśli palono w domu (8,4 vs. 1,7 przyjęć, P = 0,05). Porównaliśmy również dzieci o dobrym stanie odżywienia, na co wskazuje waga dla wzrostu powyżej 50 procent przewidywanej wartości (n = 27), z tymi o złym stanie odżywienia (waga dla wysokości <50 procent przewidywanej wartości; = 16), a także tendencja do częstszych hospitalizacji niedożywionych dzieci z domów palących (6,4 vs. 1,8 przyjęć dla niedożywionych dzieci z domów bez palaczy, P = 0,1).
Wpływ dymu tytoniowego na objawy i funkcje płuc
Nie było związku między narażeniem na dym tytoniowy, wyrażonym jako liczba wypalanych papierosów w domu na dzień, a ilością kaszlu lub plwociny, liczbą polipów nosa lub dowolnym pomiarem funkcji płucnych, z wyjątkiem odsetka przewidywanych PEFR (r = -0,39, P = 0,01)
[patrz też: olx rawa mazowiecka, rozedma podskórna, fondaparynuks ]

0 thoughts on “Ekspozycja dzieci z mukowiscydozą na środowiskowy dym tytoniowy cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: operacja laparoskopowa[…]