Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Kliniczna próba terapii zastępczej estrogenem po udarze niedokrwiennym ad 5 – Klinika endometrium
Skip to content

Kliniczna próba terapii zastępczej estrogenem po udarze niedokrwiennym ad 5

2 lata ago

659 words

Krzywe Kaplana-Meiera dla czasu do udaru krytycznego (panel A) i czas do udaru (niekrytyczny lub śmiertelny) (panel B). P = 0,05 w teście log-rank dla analizy czasu do śmiertelnego udaru; P = 0,57 w teście log-rank dla analizy czasu do dowolnego skoku. W sumie w trakcie badania doszło do 89 zgonów i 103 udarów niezakończonych zgonem (tab. 2). Pierwotne wyniki zostały potwierdzone w przypadku 99 kobiet w grupie otrzymującej estradiol i 93 kobiet w grupie placebo. Jak pokazano na rycinie 1, nie było istotnej różnicy między grupami leczonymi pod względem częstości występowania zgonu lub udaru nieinwazyjnego. Nieco więcej kobiet w grupie otrzymującej estradiol niż w grupie placebo zmarło podczas obserwacji (48 vs. 41), ale różnica nie była znacząca (Tabela 2). Jednak śmierć z powodu udaru była bardziej powszechna w grupie estradiolu (ryc. 2) (ryzyko względne, 2,9; przedział ufności 95%, 0,9 do 9,0). Wzrost ten odzwierciedlał przede wszystkim różnicę w częstości występowania udaru niedokrwiennego (tabela 2). Częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonów z innych przyczyn była podobna w obu grupach leczenia (tabela 2).
Częstość występowania udaru niedotłuszczeniowego i udaru niedokrwiennego była podobna w obu grupach leczenia (tabela 2). Gdy do analizy włączono zdarzenia niekrytyczne, ryzyko udaru nie różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami leczenia (ryc. 2). Korekta dotycząca podstawowych czynników ryzyka (starszy wiek, wywiad lub elektrokardiograficzne objawy zawału mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie, cukrzyca i obecne palenie tytoniu) nie wpłynęły znacząco na te wyniki.
Ponieważ w pierwszym roku obserwacji w badaniu HERS zaobserwowano wzrost liczby zdarzeń naczyniowych za pomocą hormonalnej terapii zastępczej, przeprowadziliśmy analizę post hoc wczesnych incydentów mózgowo-naczyniowych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy u kobiet w grupie otrzymującej estradiol wystąpiły 3 udary i 18 uderzeń niezakończonych zgonem, w porównaniu z rzutem śmiertelnym i 8 obrażeniami niekrytycznymi u kobiet w grupie placebo (P = 0,03 w teście log-rank, ryzyko względne dowolnego udaru po sześciu miesiącach, 2,3; przedział ufności 95%, od 1,1 do 5,0).
Tabela 3. Tabela 3. Stopień udarów niekrytycznych. Porównaliśmy również dwie grupy leczenia pod względem nasilenia udarów niekrytycznych (Tabela 3). Mediana odstępu między udarem niezakończonym zgonem i ocena jego ciężkości wynosiła 35 dni u kobiet w grupie otrzymującej estradiol i 39 dni u kobiet w grupie placebo. Kobiety przypisane do grupy estradiolu rzadziej niż kobiety w grupie placebo nie wykazywały żadnych deficytów neurologicznych lub tylko łagodne upośledzenie funkcji neurologicznej (wynik NIHSS 0 lub 1) po udarze i rzadziej miały niezależność funkcjonalną (indeks Barthel 90 lub wyższy), chociaż żadna z tych różnic nie była statystycznie istotna. Gdy do analizy włączono śmiertelne udary, różnice w nasileniu były bardziej ekstremalne.
Drugorzędne wyniki
Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami leczonymi w częstości występowania przemijającego ataku niedokrwiennego lub zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem (Tabela 2). Ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia sercowego (zgonu lub zgonu) nie różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami (względne ryzyko w grupie estradiolu, 1,1; 95% przedział ufności, 0,6 do 1,9).
Wyniki według leczenia otrzymane
Gdy analiza została ograniczona do 397 kobiet, które przyjęły co najmniej 80 procent przypisanego do badania leku, skorygowane ryzyko względne dla kobiet w grupie otrzymującej estradiol w porównaniu z grupą placebo było nieistotnie podwyższone w przypadku zgonu lub udaru nieinwazyjnego (względne ryzyko , 1,2; 95-procentowy przedział ufności, 0,8 do 1,8), dla dowolnego udaru (względne ryzyko, 1,3; 95% przedział ufności, 0,8 do 2,1), a dla zgonu z dowolnej przyczyny (względne ryzyko, przedział ufności 1,2; 95%, 0,7 do 2,3).
Stan podstawowy na końcu okresu próbnego
Kolejne 28 zgonów miało miejsce u kobiet, które doznały nie-śmiertelnego udaru mózgu jako punkt końcowy badania (15 w grupie otrzymującej estradiol i 13 w grupie otrzymującej placebo)
[patrz też: czy choroby psychiczne są dziedziczne, żyj chwilą po angielsku, odma podskórna ]
[przypisy: schizofrenia prosta, samokrytycyzm, aquaslim ]

0 thoughts on “Kliniczna próba terapii zastępczej estrogenem po udarze niedokrwiennym ad 5”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu program do gabinetu stomatologicznego[…]