Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Odwrócenie katabolizmu przez beta-blokadę po ciężkich poparzeniach ad 5 – Klinika endometrium
Skip to content

Odwrócenie katabolizmu przez beta-blokadę po ciężkich poparzeniach ad 5

2 lata ago

537 words

Natomiast pacjenci z grupy otrzymującej propranolol wykazywali znaczące spadki tych zmiennych (tab. 2). Iloraz oddechowy nie zmienił się istotnie w żadnej z grup (tab. 2). Ryc. 2. Ryc. 2. Średnia (. SE) Zmiana w stosunku do linii bazowej w balansie netto syntezy białek i rozpadu mięśni podczas dwóch tygodni leczenia. Wartości uzyskano przy użyciu pięciogodzinnego badania kinetycznego, w którym użyto znakowanej izotopowo fenyloalaniny. Gwiazdka wskazuje na znaczącą różnicę między dwiema grupami (P = 0,001 w teście t) i znaczącą różnicę między wartością podstawową a wartością po dwóch tygodniach (P = 0,002 w teście par w parze).
Tabela 3. Tabela 3. Kinetyka białka mięśni szkieletowych po leczeniu. Wraz ze spadkiem wydatków na energię, beta-blokada poprawiła również kinetykę białka mięśni szkieletowych. Leczenie propranololem poprawiło bilans mięśniowo-proteinowy netto w porównaniu z wartościami wyjściowymi (P = 0,002) oraz wartościami w grupie kontrolnej (P = 0,001) (ryc. 2). Pozostałe wartości uzyskane w oparciu o model dla badań porównujących grupę propranololu z grupą kontrolną wymieniono w Tabeli 3. W jednym z badań u jednego pacjenta, stan ustalony (w którym stosunek nieznakowanej do znakowanej fenyloalaniny wynosił 1) nie została osiągnięta, a zatem badanie to nie zostało uwzględnione w analizie. W wyniku wzrostu wydajności syntezy białka nastąpił wzrost syntezy białka, mierzony stopniem inkorporacji znacznika do mięśnia w czasie, z długoterminową beta-blokadą.
Rysunek 3. Rycina 3. Średnia (. SE) Zmiana z linii podstawowej w beztłuszczowej masie podczas czterech tygodni leczenia. Wartości określano za pomocą skanowania potasu całego ciała na linii podstawowej i po czterech tygodniach leczenia. Istniała istotna różnica (P = 0,003 w teście t) pomiędzy dwiema grupami.
Dwudziestu dwóch pacjentów po raz drugi przeszło skanowanie potasu całego ciała, aby ocenić zmiany w składzie ciała w tym okresie. 10 pacjentów kontrolnych straciło około 9 procent masy beztłuszczowej, podczas gdy 12 pacjentów w grupie otrzymującej propranolol straciło tylko procent (p = 0,003) (ryc. 3). Wyniki te zostały niezależnie potwierdzone przez wyniki absorpcjometrii rentgenowskiej z podwójnym obrazem, wykonane w czasie pełnego wyleczenia i wypisu ze szpitala. Dziewięciu kolejnych pacjentów z 25 uczestniczących w badaniu nie było w stanie poddać się absorpcjometrii rentgenowskiej z dwoma obrazami ze względu na trudności techniczne ze skanerem w okresie trzech miesięcy. Pozostałych siedmiu pacjentów w grupie kontrolnej miało beztłuszczową masę ciała 73,5 . 1,5%, podczas gdy dziewięciu pacjentów w grupie otrzymującej propranolol miało wartość 79,1 . 1,2%, co stanowi różnicę około 6 punktów procentowych (P = 0,01).
Nie wystąpiły niekorzystne następstwa kliniczne wynikające z beta-blokady. Jedną lub więcej dawek propranololu tymczasowo wstrzymano u 3 z 13 pacjentów w grupie otrzymującej propranolol, u której średnie ciśnienie tętnicze wynosiło między 60 a 65 mm Hg. Te okresy obniżonego ciśnienia krwi nie były związane z sepsą lub zabiegami chirurgicznymi. Kliniczna sepsa rozwinięta podczas hospitalizacji u 3 z 12 pacjentów z grupy kontrolnej i u 4 z 13 pacjentów z grupy otrzymującej propranolol (P = 1,0)
[hasła pokrewne: czy choroby psychiczne są dziedziczne, zatrucie talem, żyj chwilą po angielsku ]
[patrz też: niedokończony interes cda, dyrektywa transgraniczna, odma podskorna ]

0 thoughts on “Odwrócenie katabolizmu przez beta-blokadę po ciężkich poparzeniach ad 5”