Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego cd – Klinika endometrium
Skip to content

Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego cd

2 lata ago

494 words

Głównym rezultatem była śmierć w ciągu 30 dni po przyjęciu, jak ustalono w bazie danych rejestracyjnych Medicare17. Ponadto ocenialiśmy pacjentów pod kątem obecności w szpitalu, w tym rozwoju zastoinowej niewydolności serca, występowania wstrząsu i długości hospitalizacji. Analiza statystyczna
W pierwszej kolejności staraliśmy się ustalić rozkład wartości hematokrytu na przyjęciu wśród pacjentów w podeszłym wieku hospitalizowanych z zawałem mięśnia sercowego. Kategorie wartości hematokrytu zostały ocenione pod kątem jednozwiązkowych skojarzeń z cechami demograficznymi i klinicznymi pacjentów. Zmienne ciągłe, dla których brakowało 10% danych, zastąpiły brakujące dane wartościami median; U 0,6% pacjentów brakowało danych dotyczących średniego tętna, 2,6% ciśnienia tętniczego i 0,3% liczby białych krwinek. Zmienne kategoryczne, dla których nie uzyskano mniej niż 10 procent obserwacji, miały brakujące zmienne zakodowane jako nieobecne ; 0,5 procent pacjentów miało brak danych na temat tego, czy przyjęto je z domu opieki, 4,0 procent na chorobę naczyń obwodowych, 4,0 procent na dławicę piersiową, 5,2 procent na częstoskurcz komorowy, 7,0 procent na zastoinową niewydolność serca, 2,5 procent na wstrzemięźliwość, 2,9% na mobilność i 2,3% na niewydolność nerek. Zmienne, dla których nie uzyskano więcej niż 10 procent obserwacji, nie były oceniane.
W drugiej fazie naszego badania ocenialiśmy powiązania między wartością hematokrytu przy przyjęciu a śmiertelnością 30-dniową za pomocą analizy chi-kwadrat. Krzywe przeżywalności Kaplana-Meiera wykreślono dla każdej grupy zdefiniowanej zgodnie z hematokrytem przy przyjęciu.
Trzecia faza naszego badania obejmowała charakterystykę pacjentów, urządzeń i lekarzy oraz ich powiązań z transfuzją podczas hospitalizacji. W przypadku pacjentów oceny, które ocenialiśmy, obejmowały cechy demograficzne, historię medyczną, obraz kliniczny oraz wyniki badań laboratoryjnych i elektrokardiograficznych w chwili przyjęcia. Charakterystyka obiektu, który rozważaliśmy, obejmowała rodzaj dostępnych placówek kardiologicznych (brak urządzeń do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych, tylko cewnikowanie serca lub urządzenia do pomostowania tętnic wieńcowych) oraz jedyną cechę charakterystyczną lekarza, którą rozważaliśmy. był specjalnością lekarza prowadzącego (kardiologia, medycyna wewnętrzna lub inne). Zmienne, które zostały znalezione w wyniku analizy jednowymiarowej, aby powiązać ją z użyciem transfuzji, włączono do modelu krokowej logistyczno-regresyjnej, w którym zastosowanie transfuzji było wynikiem zależnym. Model został udoskonalony poprzez stopniową selekcję, w której wartość P mniejsza niż 0,005 została wykorzystana jako kryterium włączenia do modelu, a wartość P większa niż 0,001 została wykorzystana jako kryterium do usunięcia z modelu.
Na koniec wykorzystaliśmy analizę chi-kwadrat do oceny związku między transfuzją krwi a 30-dniową śmiertelnością wśród grup zdefiniowanych według hematokrytu. Modele regresji logistycznej wykorzystano do określenia niezależnego zmniejszenia ryzyka zgonu związanego ze stosowaniem transfuzji w każdej kategorii hematokrytu
[więcej w: czy choroby psychiczne są dziedziczne, padaczka pourazowa, aromatyzacja testosteronu ]
[patrz też: zespół neurasteniczny, otepienie starcze, lorkaseryna ]

0 thoughts on “Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego cd”