Skip to content

Terapia doustna dla Pneumocystis carinii Zapalenie płuc w zespole nabytego niedoboru odporności – Kontrolowana próba trimetoprimu-sulfametoksazolu w porównaniu z trimetoprymem-dapsonem ad 7

2 lata ago

473 words

Podobnie jak w poprzednich badaniach, zapalenie wątroby i neutropenia stanowiły większość głównych działań niepożądanych prowadzących do trimetoprimu-sulfametoksazolu, a większość tych działań niepożądanych wystąpiła podczas drugiego tygodnia leczenia.5, 7 8 9, 13 Częstość występowania niewielkich działań niepożądanych ( takie jak łagodna neutropenia lub zwiększone poziomy aminotransferaz) również były wyższe w grupie trimetoprim-sulfametoksazol. Chociaż Sattler i współpracownicy15 wykazali, że przy odpowiednim dostosowaniu dawki, leczenie doustne trimetoprimem-sulfametoksazolem może być kontynuowane z powodzeniem nawet w przypadku umiarkowanej neutropenii lub chemicznego zapalenia wątroby, niedostępności testów do pomiaru stężenia leku w surowicy, trudności w monitorowaniu dziennego stężenia we krwi u pacjentów ambulatoryjnych , a doniesienia o sporadycznym ciężkim zapaleniu wątroby i neutropenii7, 9 doprowadziły nas do zmiany na leki alternatywne w przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Jednakże pojawienie się uogólnionej plamki grudkowo-plamkowej i gorączki samo w sobie nie wymagało przerwania terapii. U większości uczestników obu grup (Tabela 3) wysypka i gorączka ustąpiły w ciągu dwóch do trzech dni, podczas gdy leczenie kontynuowano w pełnej dawce. Leczenie należy przerwać, jeśli wysypka jest subiektywnie nie do zniesienia lub jeśli występuje złuszczanie lub zajęcie błony śluzowej. Niedokrwistość jest dobrze poznanym i źle wyjaśnionym powikłaniem przedłużonej terapii daptonem, nawet przy braku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. [22] 23 24 Jednak ogólny spadek o 4 do 6 procent w hematokrycie był porównywalny w obu badanych grupach. grupy. Dziewięciu pacjentów (30 procent) w grupie trimetoprim-dapson i pięciu pacjentów (17 procent) w grupie trimetoprim-sulfametoksazol miało spadek hematokrytu o ponad 10 procent, ale mniej niż 25 procent (P> 0,30) w drugim tygodniu leczenia. Tylko jeden pacjent (leczony trimetoprymem-dapsonem) wymagał transfuzji krwi i był bezobjawowy. Methemoglobinemia jest również uznawana za powikłanie terapii dapsonem w innych populacjach pacjentów26 27 28; wystąpiło u 67% pacjentów leczonych trimetoprymem-dapsonem, ale w żadnym z pacjentów leczonych trimetoprimem-sulfametoksazolem. Wszyscy pacjenci byli bezobjawowi, a tylko jeden miał poziom methemoglobiny powyżej 20 procent, który dobrze reagował na leczenie. Częstość występowania niedokrwistości i methemoglobinemii oraz znane prawdopodobieństwo hemolizy w obecności niedoboru dehydrogenasc glukozo-6-fosforanu podkreślają konieczność przeprowadzenia badań przesiewowych pod kątem tego niedoboru przed rozpoczęciem leczenia daptonami. Stężenia hemoglobiny i hematokryty należy oznaczać w regularnych odstępach czasu, a monitorowanie objawów methemoglobinemii należy kontynuować przez 21 dni leczenia.
Małopłytkowość została opisana u pacjentów z AIDS, którzy byli leczeni trimetoprimem-sulfametoksazolem, 5, 7, 9, ale nie został wcześniej opisany daptonem. Jeden pacjent z grupy trimetoprim-dapson miał gwałtowny spadek liczby płytek krwi, co mogło być spowodowane reakcją idiosynkratyczną.
W porównaniu z leczeniem samym daptonem (100 mg na dobę), jak opisano wcześniej w badaniu 18 pacjentów z AIDS i pierwszym epizodem P
[przypisy: samokrytycyzm, schizofrenia prosta, rozedma podskórna ]

0 thoughts on “Terapia doustna dla Pneumocystis carinii Zapalenie płuc w zespole nabytego niedoboru odporności – Kontrolowana próba trimetoprimu-sulfametoksazolu w porównaniu z trimetoprymem-dapsonem ad 7”